Prawo zamówień publicznych dla radców prawnych i adwokatów – w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Program szkolenia, obejmuje te zagadnienia, które najczęściej stanowią temat dyskusji w kręgu specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. W trakcie szkolenia całkowicie pominiemy zatem obszary, które są oczywiste w aktualnym stanie prawnym. Skoncentrujemy się na tych aspektach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych oraz adwokatów doradzających w procesach udzielania zamówień oraz reprezentujących swoich klientów – tak zamawiających, jak i wykonawców.

 

Program szkolenia

I. Specyfika wybranych definicji a relacja do przepisów odrębnych, progi stosowania.

II. Zasada pisemności, jawności i komunikacja zamawiającego z wykonawcami – przykłady praktyki, orzecznictwa KIO, wskazówki co do prawniczej „strategii” działania.

III. Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych – tryb podstawowy zamiast trybu przetargu nieograniczonego. Charakterystyka trzech wariantów postępowania – bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji.

IV. Wybrane zagadnienia oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego – case study:
a. Warunki udziału w postępowaniu, w tym konsorcjum i podmioty trzecie;
b. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – ocena podstawy prawnej i faktycznej na wybranych przykładach;
c. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach o wartości mniejszej niż progi unijne oraz równej lub większej; forma, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

V. Kluczowe problemy dotyczące badania i oceny ofert:
a. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych (odstępstwo od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wykorzystanie podpisu zaufanego lub podpisu osobistego) oraz w postępowaniach od progów unijnych;
b. Pełnomocnictwo, w tym konsorcjalne, w postępowaniach elektronicznych – wskazówki na co zwrócić uwagę w specyfice zamówień publicznych;
c. Terminy związania ofertą, reguły przedłużania terminu i dopuszczalność wyboru oferty po terminie związania ofertą, w tym odmienności w zamówieniach publicznych wobec regulacji kodeksu cywilnego;
d. Wadium – fakultatywność żądania, forma składania, w tym postać elektroniczna, ocena prawidłowości zabezpieczenia oferty, reguły zwrotu wadium;
e. Przesłanki odrzucenia oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Umowa w sprawie zamówienia:
a. Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa;
b. Zasady kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień – specyfika w zamówieniach publicznych;
c. Wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych;
d. Klauzule niedozwolone w umowie, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO;
e. Postanowienia w umowie dotyczące podwykonawstwa.

VII. Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane:
a. Zakres możliwości odwołania, w tym na projektowane postanowienia umowy;
b. Forma odwołania i odpowiedź na odwołanie;
c. Odwołanie „bezprzedmiotowe” (tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy) – co może robić zamawiający?

VIII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.